Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

ZAJ─?CIA EDUKACYJNE

 

 "START PO ZDROWIE" to program skierowany do uczniów Szkó?? Podstawowych maj─?cy na celu edukowanie oraz wdra??anie zdrowych nawyków ??ywieniowych. Inicjatywa programu "START PO ZDROWIE" oparta jest na przeprowadzeniu zaj─?─? edukacyjnych w??ród uczniów Szkó?? Podstawowych w klasach 1-3 ,poprzez zabaw─? oraz aktywne uczestnictwo w zaj─?ciach chcemy pokaza─? dzieciom jak w prosty sposób od najm??odszych lat mog─? dba─? o swoje zdrowie. Ka??dy dzie?? jest dobrym pocz─?tkiem do zmiany w??a??ciwych wyborów zarówno w od??ywianiu i uprawianiu aktywno??ci fizycznej. Nasz cel to wzrost ??wiadomo??ci w  w??a??ciwych zachowaniach ??ywieniowych u dzieci, rodziców i opiekunów oraz na wspieraniu szkó?? w tworzeniu w??a??ciwych warunków do zdrowego od??ywiania.

 

G??ówne cele programu "START PO ZDROWIE":

  • propagowanie zasad dotycz─?cych zdrowych nawyków ??ywieniowych w??ród dzieci
  • motywacja do aktywno??ci fizycznej
  • edukacja wychowawców, opiekunów, rodziców dzieci obj─?tych programem
  • zapobieganie nadwadze i oty??o??ci poprzez rozpowszechnianie zdrowego stylu ??ycia

 

 

 

   

 

 

 

  •  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP