Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

Zadowoleni klienci

Ju?? dzisiaj zapraszamy wszystkie szko??y chc─?ce skorzysta─? z oferty z naszej firmy do wspó??pracy.
Firma "ADAM-POL" bezp??atnie przeprowadza lekcj─? edukacyjn─? 45 minutow─? dla uczniów szkó?? podstawowych w klasach 1-3. Zaj─?cia mog─? odbywa─? si─? z dietetykiem lub animatorem który przedstawi oraz omówi wraz z uczestnikami piramid─? ??ywieniow─?. Dzieci zapoznaj─? si─? z Kalendarzem Sezonowo??ci, z podzia??em na sk??adniki od??ywcze, dowiedz─? si─? dlaczego spo??ywanie warzyw i owoców jest wa??ne. Celem zaj─?─? jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami prawid??owego, racjonalnego i zrównowa??onego od??ywiania.

Udost─?pniamy materia??y dydaktyczne dla nauczycieli:

  • scenariusz lekcji
  • elementarz do uzupe??nienia przez ucznia
  • malowanki, ??amig??ówki, krzy??ówki, pytania tematyczne dotycz─?ce zdrowego ??ywienia
  • piramida ??ywieniowa, przyk??adowe warzywa i owoce sezonowe, nasiona, kasze, pestki które pos??u??─? do interaktywnego udzia??u dzieci podczas lekcji

Organizujemy dla szkó??:

  • konkursy o tematyce zdrowego od??ywiania, z nagrodami rzeczowymi
  • warsztaty tematyczne dla dzieci i nauczycieli z udzia??em ekspertów
  • konsultacje dietetyczne
  • liczne nagrody
TOP