Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

Wykwalifikowana kadra

Istnieje wiele powodów, które ??wiadcz─? o tym, ??e epidemia nadwagi i oty??o??ci, a tak??e jej szkodliwych nast─?pstw zdrowotnych, mo??e by─? odwracalna. To pozytywna wiadomo??─? dla osób, które ju?? teraz obserwuj─? u swoich dzieci pierwsze symptomy oty??o??ci oraz zwi─?zanych z tym przypad??o??ci. Wychodz─?c naprzeciw alarmuj─?cej sytuacji we wspó??czesnym spo??ecze??stwie podejmujemy dzia??ania polegaj─?ce na przeciwdzia??aniu narastaj─?cemu problemowi oty??o??ci w ramach programu „START PO ZDROWIE". Nasze 10 letnie do??wiadczenie dotycz─?ce wspó??pracy z Placówkami O??wiatowymi ukierunkowa??o nas na wysok─? jako??─? ??wiadczonych us??ug a co za tym idzie na wysoce wykwalifikowan─? kadr─? pedagogów oraz dietetyków propaguj─?cych zasady programu „START PO ZDROWIE".

TOP