Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

  

WYK?üADY DLA RODZICÓW

 

Najistotniejszym sposobem trwa??ego przekazania dzieciom warto??ci jest w??asny przyk??ad. Dzieci ucz─? si─? przede wszystkim przez na??ladowanie, przejmuj─?c hierarchi─? warto??ci od rodziców, którzy s─? dla niego wzorcem do na??ladowania.

 

 

Organizujemy spotkanie z dietetykiem dla rodziców oraz kadry pedagogicznej. Wyk??ady maj─? na celu podniesienie ??wiadomo??ci dotycz─?cej zdrowego od??ywiania w??ród dzieci oraz doros??ych. Nasi wykwalifikowani dietetycy przedstawi─? sposoby rozwi─?zywania g??ównych problemów zwi─?zanych z nadwag─? w??ród dzieci. Przedstawi─? prawid??owo zbilansowan─? diet─? oraz przyk??ady w jaki sposób zach─?ci─? dzieci do zdrowego jedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP