Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

 

Podstaw─? ??ywienia powinny stanowi─? produkty o wysokiej zawarto??ci w─?glowodanów z??o??onych - produkty zbo??owe, takie jak: pieczywo, kasze, makarony, p??atki zbo??owe oraz ziemniaki.

Na drugim miejscu powinny by─? spo??ywane warzywa, w tym nasiona ro??lin str─?czkowych oraz owoce. Udzia?? warzyw w tej grupie powinien by─? dwukrotnie wy??szy ni?? owoców.

Trzecie miejsce powinny zajmowa─? produkty mleczne, takie jak mleczne napoje fermentowane (jogurt, kefir) oraz sery twarogowe.

  1. Jedzmy w ci─?gu dnia ró??ne produkty z ka??dej grupy uwzgl─?dnionej w piramidzie.
  2. Dbajmy o codzienn─? aktywno??─? fizyczn─? - ruch korzystnie wp??ywa na sprawno??─? i prawid??ow─? sylwetk─?.
  3. ?Üród??em energii w naszej diecie s─? produkty znajduj─?ce si─? w podstawie piramidy. 
  4. Spo??ywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich jak jogurty, kefiry, ma??lanka, sery. 
  5. Jedzmy w ci─?gu dnia 2 porcje produktów z grupy – mi─?so, ryby, jaja. Pami─?tajmy o spo??yciu nasiona ro??lin str─?czkowych. 
  6. Do ka??dego posi??ku spo??ywajmy warzywa lub owoce. 
  7. Spo??ywajmy jak najmniej t??uszczów, w szczególno??ci zwierz─?cych.
  8. Ograniczajmy spo??ycie cukru, s??odyczy, s??odkich napojów.
  9. Ograniczajmy spo??ycie s??onych produktów.
  10. Pij codziennie 2 litry wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP