Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

 

Racjonalne od??ywianie to jeden z podstawowych warunków prawid??owego funkcjonowania naszego organizmu. Jego g??ówne cele opieraj─? si─? na zasadzie regularnego spo??ywania takich posi??ków, które dostarczaj─? organizmowi optymalnych ilo??ci energii i zalecanych sk??adników od??ywczych we w??a??ciwych proporcjach z odpowiedni─? cz─?stotliwo??ci─?. Jako??─? i ilo??─? spo??ywanych produktów pokarmowych musi by─? dostosowana do:

 • wieku, p??ci, budowy cia??a, trybu ??ycia, w??a??ciwo??ci
 • psychofizycznych i fizjologicznych.

Zgodnie z zasadami racjonalnego ??ywienia; dzieci i m??odzie?? powinny spo??ywa─? od 4 do 5 posi??ków w ci─?gu dnia. Mniejsza liczba spo??ywanych posi??ków b─?dzie przyczyn─?
niedoboru energii, zw??aszcza przy ruchliwym, aktywnym trybie ??ycia.


ZASADY W PUNKTACH:

 1. Nie przekarmiajmy dzieci. Dzieci maj─? ??o??─?dek w??asnej pi─???ci. Nadmierne spo??ywanie posi??ków prowadzi do rozci─?gni─?cia ??o??─?dka i sprzyja nawykowi jedzenia wi─?kszych porcji, co w po??─?czeniu z brakiem aktywno??ci ruchowej mo??e doprowadzi─? do nadwagi.
 2. Woda to najlepszy napój gasz─?cy pragnienie. Zast─?p wszelkie napoje s??odkie oraz gazowane wod─?. Sto procent soku owocowego to dobry wybór, jednak równie?? bardzo kaloryczny. Je??li mo??esz – wyciskaj sok ze ??wie??ych warzyw i owoców.
 3. Mówimy NIE produktom wysoko przetworzonym (chipsy, paluszki, chrupki, batony). Zamie??my powy??sze przek─?ski ??wie??ymi i suszonymi owocami oraz ziarnami (pestki dyni, s??onecznika, migda??ami)
 4. Przyzwyczajajmy dzieci aby wszystkie posi??ki spo??ywa??y przy stole. Dzieci spo??ywaj─?ce posi??ki przy stole nie s─? skoncentrowane na innych czynno??ciach, lepiej trawi─?, s─? szczuplejsze. Obecno??─? rodziców b─?d?? kogo?? bliskiego uatrakcyjni dziecku posi??ek, zacie??nia wi─?zi rodzinne. Wspólne posi??ki pomagaj─? dzieciom cieszy─? si─? ró??norodno??ci─? jedzenia.
 5. Nie nagradzajmy naszych pociech s??odyczami.
 6. Dbajmy o aktywno??─? fizyczn─? dzieci. B─?d??my aktywni ca??─? rodzin─? .Codzienne 30 minutowe spacery mog─? by─? alternatyw─? sp─?dzania wolego czasu przed telewizorem. W zale??no??ci od pory roku uprawiajmy wspólnie z dzieci sporty mo??e to by─? jazda na rowerze, rolkach, p??ywanie, a zim─? domowe ─?wiczenia przy muzyce.
 7. Pozwólmy dzieciom dokonywa─? wyborów dotycz─?cych zakupu owoców i warzyw.
 8. Pami─?taj aby dziecko jad??o ??wie??e owoce i warzywa 5 razy dziennie.
 9. Ograniczajmy spo??ycie cukrów i soli.
 10. Zach─?cajmy dzieci do wspólnego gotowania. Dzieci z wi─?ksz─? ch─?tniej zjedz─? zdrowe jedzenie, gdy uczestnicz─? w jego przygotowaniu. Dzieci lubi─? kolorowe i urozmaicone po??ywienie.
 11. Najwa??niejszym posi??kiem jest ??niadanie. ??niadanie dziecku dostarcza energii potrzebnej do koncentracji i nauki w szkole. Dzieci nie spo??ywaj─?ce ??niadania doprowadzi do szybszego pojawienia si─? uczucia g??odu, zm─?czenia i sk??oni nasze dziecko do si─?gni─?cia po mniej zdrowe jedzenie.
 12. Nie pozwalajmy dzieciom je??─? fast foodów.

TOP