Informacje o nas

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

O NAS

 

"Start po zdrowie" to program którego misj─? jest pokazanie dzieciom, jak wa??ne jest ca??o??ciowe podej??cie do zdrowia: odpowiednie od??ywianie, równowaga psychiczna i aktywno??─? fizyczna.


Program "Start Po Zdrowie" ma na celu aktywn─? promocj─? zdrowego trybu ??ycia poprzez zwi─?kszenie ??wiadomo??ci spo??ecznej dotycz─?cej wp??ywu ??ywienia i aktywno??ci fizycznej na zdrowie, a tak??e kszta??towanie prawid??owych nawyków ??ywieniowych w??ród dzieci w Polsce.


Chcemy aby dzieci w naszym kraju by??y przede wszystkim zdrowe, co za tym idzie aby zapozna??y si─? i stosowa??y zasady zdrowego ??ywienia, aktywnie sp─?dza??y czas oraz posiada??y niezb─?dn─? wiedz─? na temat dzia??a?? jakie mog─? podj─?─? aby to osi─?gn─?─?. Zdrowe od??ywianie i aktywny tryb ??ycia to nie tylko co?? co w trudnych czasach w których istnieje wiele ??mieciowego jedzenia a aktywno??─? fizyczna w??ród naszego spo??ecze??stwa zanika ale równie?? najzdrowsza jaka istnieje - moda, Moda na bycie zdrowym i szczup??ym. W przysz??o??ci mamy zamiar przekszta??ci─? portal w miejsce wymiany wiedzy i do??wiadcze??, mi─?dzy szko??ami, przedszkolami, nauczycielami, edukatorami – oraz wszystkimi, którzy s─? zainteresowani prowadzeniem zaj─?─? edukacyjnych z dzie─?mi.


Ponadto:

  • tworzymy i wdra??amy programy edukacyjne o charakterze interaktywnym dla dzieci w Szko??ach Podstawowych.
  • organizujemy szkolenia z zakresu ??ywienia, skierowane do rodziców uczniów, dyrekcji, nauczycieli, personelu kuchni i sto??ówek kuchennych oraz intendentów szkolnych;
  • wdra??amy w sto??ówkach szkolnych i przedszkolnych jad??ospisy w oparciu o ??ywno??─? dobrej jako??ci, produkty nie przetworzone technologicznie, bez zawarto??ci dodatków chemicznych, dostosowane do pory roku;
  • propagujemy zdrow─? ??ywno??─? w sklepikach szkolnych

 

 

Bardzo wa??ne jest u??wiadomienie m??odemu pokoleniu jak wa??na jest aktywno??─? sportowa i rekreacja, prawid??owe od??ywianie, a tak??e wybór zdrowego stylu ??ycia. Poprzez program "Start po zdrowie" pragniemy inspirowa─? i motywowa─? dzieci i m??odzie?? do prowadzenia pasjonuj─?cego, szcz─???liwego ??ycia opartego o solidn─? wiedz─? i dobre wzorce.

 

 

 

TOP