Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

Nieustanne doskonalenie

Najistotniejszym sposobem trwa??ego przekazania dzieciom warto??ci jest w??asny przyk??ad. Dzieci ucz─? si─? przede wszystkim przez na??ladowanie, przejmuj─?c hierarchi─? warto??ci od rodziców, którzy s─? dla niego wzorcem do na??ladowania. To w??a??nie rodzice powinni aktywnie pomaga─? w??asnym dzieciom wykszta??ci─? prawid??owe nawyki ??ywieniowe, które s??u??y─? mu b─?d─? przez lata. Warto te?? uczy─? potomstwo ju?? od jak najwcze??niejszych lat kosztowania ró??nych smaków np. warzyw i owoców gdy?? smaki te zostaj─? na zawsze. Nale??y zaanga??owa─? ca??─? rodzin─? w opracowanie planu zdrowego od??ywiania i nawyków ─?wicze?? fizycznych. Skorzysta na tym ca??a rodzina. Zacznijmy przygotowywa─? dietetyczne po??ywienie dla ca??ej rodziny, tak, aby nasza pociecha nie czu??a si─? osamotniona. Auto ocena dziecka jest najcz─???ciej wynikiem tego, co my??l─? o nim rodzice. My jako rodzice pragniemy wci─??? sie doskonali─? oraz poszerza─? wiedze dotycz─?c─? zdrowego od??ywiania naszych dzieci.
Juz dzisiaj mo??esz przy??─?czy─? sie do nas !!

TOP