Oferta dla szk????

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

 

 

 

 

 

 

G??ównym celem programu „Mleko w szkole” jest kszta??towanie w??ród dzieci i m??odzie??y zdrowych nawyków ??ywieniowych poprzez promowanie spo??ycia mleka i przetworów mlecznych.

Program „Mleko w szkole" finansowany jest z trzech ??róde??:

  • dop??ata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek o??wiatowych,
  • dop??ata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkó?? podstawowych,
  • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów

W ramach programu dzieci i uczniowie spo??ywaj─? mleko bia??e i mleko smakowe o ró??nej zawarto??ci t??uszczu, twaro??ki, sery i jogurty. Aby przyst─?pi─? do programu „Mleko w szkole” nale??y podpisa─? umow─? na dostaw─? mleka z firm─? "ADAM-POL".

Jako Firma bierzemy na siebie odpowiedzialno??─? za rejestracj─? placówki o??wiatowej w ARR.

Szko??y mog─? zg??asza─? si─? do programu w trakcie ca??ego roku szkolnego, wówczas prosimy o przes??anie drog─? e-mailow─? b─?d?? o podanie telefonicznie nast─?puj─?cych danych: adres, NIP, REGON, telefon, liczba uczniów w placówce.

 

Informacje prosimy przes??a─? do naszego biura mailem: biuro@startpozdrowie.pl

lub faxem (29) 742 42 78.

 

Aktualne ceny mleka:

Szko??a podstawowa

mleko bia??e bezp??atnie

 
 


Produkty oferowane przez firm─? "ADAM-POL":

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓ?üPRACY W RAMACH PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

 

Z FIRM─? "ADAM-POL"

 

TOP