Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

Kreatywno??─?

W ci─?gu ostatnich dwudziestu lat cz─?sto??─? wyst─?powania oty??o??ci wzros??a a?? trzykrotnie. Je??eli sytuacja pozostanie bez zmian i nie zostan─? podj─?te ??adne dzia??ania s??u??─?ce jej naprawie, wyst─?powanie oty??o??ci b─?dzie si─? zwi─?ksza─? w takim samym tempie jak w latach dziewi─?─?dziesi─?tych. Nadwaga i oty??o??─? stanowi─? przyczyn─? przewlek??ych chorób niezaka??nych, powoduj─?c skrócenie przeci─?tnego czasu trwania ??ycia. Na skutek powy??szych informacji d─???ymy aby poprzez zabaw─? i ruch uatrakcyjnia─? w??ród najm??odszych dzieci zdrowe nawyki ??ywieniowe. Skala problemu rozprzestrzenia si─? na coraz wi─?ksz─? liczb─? dzieci. Szko??a to miejsce w którym dzieci ch??on─? najwi─?cej wiedzy oraz mog─? zaobserwowa─? te z??e i dobre strony nawyków ??ywieniowych w??ród rówie??ników.
Kreatywno??─? naszych dzia??a?? ma za zadanie w ??atwy, przyjemny i zabawny sposób pokaza─? dzieciom jak ??atwo zadba─? o w??asne zdrowie.

TOP