Informacje dla rodzic??w

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

 

DLA RODZICÓW

 

Bardzo wa??ne jest u??wiadomienie m??odemu pokoleniu jak wa??na jest aktywno??─? sportowa i rekreacja, prawid??owe od??ywianie, a tak??e wybór zdrowego stylu ??ycia. Program "Start Po Zdrowie" pragnie inspirowa─? i motywowa─? dzieci i m??odzie?? do prowadzenia pasjonuj─?cego, szcz─???liwego ??ycia opartego o solidn─? wiedz─? i dobre wzorce.

Inicjatywa programu "START PO ZDROWIE" oparta jest na przeprowadzeniu zaj─?─? edukacyjnych w??ród uczniów Szkó?? Podstawowych w klasach 1-3 ,poprzez zabaw─? oraz aktywne uczestnictwo w zaj─?ciach chcemy pokaza─? dzieciom jak w prosty sposób od najm??odszych lat mog─? dba─? o swoje zdrowie.

 

Co jako rodzic mo??emy robi─? by wychowa─? zdrowe dzieci:

 • Dba─? o ró??norodno??─? spo??ywanych produktów.
 • Komponowa─? jad??ospis aby w diecie dziecka znajdowa??o si─? 5 regularnych posi??ków
 • Strzec si─? nadwagi i oty??o??ci, nie zapominaj o codziennej aktywno??ci fizycznej twojego dziecka.
 • Produkty zbo??owe powinny by─? g??ównym ??ród??em energii (kalorii).
 • W??─?czajmy do codziennej diety dziecka co najmniej dwie szklanki mleka. Mleko mo??na zast─?pi─? jogurtem, kefirem, a cz─???ciowo tak??e serem.
 • Potrawy mi─?sne spo??ywamy z umiarem.
 • Warzywa i owoce powinny codzienne pojawia─? sie w jad??ospisie naszego dziecka
 • Ograniczajmy spo??ycie t??uszczów u dziecka, w szczególno??ci zwierz─?cych, a tak??e produktów zawieraj─?cych du??o cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów t??uszczowych.
 • Cukry i s??odycze powinny stanowi─? zdecydowan─? mniejszo??─?.
 • Ograniczajmy sól, zast─?pujmy j─? aromatycznymi zio??ami
 • Woda to najlepszy p??yn aby ugasi─? pragnienie

 

Najwa??niejszym sposobem trwa??ego przekazania dzieciom warto??ci jest w??asny przyk??ad. Dziecko uczy si─? przede wszystkim przez na??ladowanie, przejmuje hierarchi─? warto??ci od rodziców, którzy s─? dla niego wzorcem. Dlatego w??a??nie rodzice powinni aktywnie pomaga─? w??asnemu potomstwu wykszta??ci─? prawid??owe nawyki ??ywieniowe, które s??u??y─? mu b─?d─? przez lata.

 

Nasze Plany:

 • Interaktywne lekcje w zakresie zdrowego ??ywienia i aktywno??ci fizycznej
 • Spotkania z rodzicami i dzie─?mi pod przewodnictwem dietetyków
 • Pikniki zdrowego ??ywienia
 • Organizacja zaj─?─? kulinarnych polegaj─?cych na przygotowywaniu pierwszego ??niadania
 • Pomoc w organizacji dni zdrowego ??ywienia w placówkach o??wiatowych.

 

TOP