Informacje dla plac??wek

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

 

DLA PLACÓWEK

Szko??y i przedszkola s─? drugim miejscem po domu w którym dziecko sp─?dza najwi─?cej czasu, to w??a??nie tam spo??ywane s─? najwa??niejsze posi??ki w ci─?gu dnia. Dlatego du??─? odpowiedzialno??─? za zdrowe ??ywienie i aktywno??─? fizyczn─? bior─? placówki o??wiatowe w których dziecko przebywa. Szko??a to miejsce gdzie poza nauk─? uczniowie szukaj─? autorytetów i wa??ne by dawa─? ten najlepszy z przyk??adów równie?? w dziedzinie zdrowego ??ywienie. Nie powinni??my zapomina─? ??e to co dziecko je, odbija sie na wynikach w nauce, to jedzenie sprawia ??e mamy ch─?─? do pracy, ??e ??atwiej ch??oniemy wiedz─? a przede wszystkim wp??ywa na nasze nastawienie i wyniki pracy.

Inwestycja w szkoln─? edukacj─? zdrowotn─? przyniesie wymierne korzy??ci, a zdrowie ucznia jest podstawowym warunkiem pomy??lnego procesu wychowawczego i edukacyjnego. Misj─? edukacji prozdrowotnej jest przygotowanie dzieci i m??odzie??y do wyboru w??a??ciwych zachowa?? w celu utrzymania pe??ni zdrowia i u??wiadomieniu im zwi─?zku pomi─?dzy zdrowiem cz??owieka a jego stylem ??ycia, a tak??e mi─?dzy ??rodowiskiem fizycznym i spo??ecznym.

Opiekun jako przyk??ad w codziennym ??yciu:

 • Przestrzega zasad zdrowego ??ywienia
 • Dba o zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego
 • organizuje ró??ne formy aktywno??ci fizycznej
 • Jest opanowany, nie u??ywa wulgaryzmów
 • Unika alkoholu i u??ywek, nie poddaje sie uzale??nieniom


Nasze osi─?gni─?cia:

 1. Do tej pory uda??o nam si─? przeprowadzi─? ponad 500 godzin lekcyjnych w 90 szko??ach na temat zdrowego ??ywienia w Warszawie i okolicach.
 2. Organizacja "Pikników zdrowego ??ywienia"
 3. Pomoc w organizacji dni zdrowego ??ywienia w szko??ach podstawowych
 4. Pozyskanie profesjonalnej kadry dietetyków i animatorów do przeprowadzania zaj─?─? z zakresu zdrowego ??ywienia.
 5. Organizacja konkursów o tematyce ??ywieniowej
 6. Zaopatrzenie szkó?? w materia??y dydaktyczne

 


Nasze plany na przysz??o??─?:

 1. Przeprowadzenie zaj─?─? we wszystkich szko??ach w województwie mazowieckim
 2. Promowanie zasad zdrowego ??ywienia
 3. Przeprowadzanie spotka?? z rodzicami pod przewodnictwem dietetyka
 4. D─???ymy do zwi─?kszenia kadry dietetyków oraz personelu medycznego wspó??pracuj─?cego z naszym Stowarzyszeniem
 5. Organizacja zaj─?─? kulinarnych polegaj─?cych na przygotowywaniu pierwszych ??niada??
 6. Promowanie zaj─?─? ruchowych, gimnastyki w??ród dzieci i m??odzie??y
 7. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego ??ywienia

 

TOP