Unikatowy program dla szk????

Mleko i owoce w szkole

Poznaj nasze dzia??ania

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

Czytaj dalej +

Informacje o nas

"Start po zdrowie" to program którego misj─? jest pokazanie dzieciom , jak wa??ne jest ca??o??ciowe podej??cie do zdrowia: odpowiednie od??ywianie, równowaga psychiczna i aktywno??─? fizyczna.

Czytaj dalej +

Informacje dla rodziców

Bardzo wa??ne jest u??wiadomienie m??odemu pokoleniu jak wa??na jest aktywno??─? sportowa i rekreacja, prawid??owe od??ywianie, a tak??e wybór zdrowego stylu ??ycia. Program "Start Po Zdrowie" pragnie inspirowa─? i motywowa─? dzieci i m??odzie?? do prowadzenia pasjonuj─?cego, szcz─???liwego ??ycia opartego o solidn─? wiedz─? i dobre wzorce.

Czytaj dalej +

Informacje dla placówek

Inwestycja w szkoln─? edukacj─? zdrowotn─? przyniesie wymierne korzy??ci, a zdrowie ucznia jest podstawowym warunkiem pomy??lnego procesu wychowawczego i edukacyjnego. Misj─? edukacji prozdrowotnej jest przygotowanie dzieci i m??odzie??y do wyboru w??a??ciwych zachowa?? w celu utrzymania pe??ni zdrowia i u??wiadomieniu im zwi─?zku pomi─?dzy zdrowiem cz??owieka a jego stylem ??ycia, a tak??e mi─?dzy ??rodowiskiem fizycznym i spo??ecznym.

Dlaczego wybra─? nasz─? ofert─? ?

Jeste??my na prawd─? dobrzy w tym co robimy!

G??ówne przes??anie naszej firmy to

"JESTE??MY TYM CO JEMY" Socrates
Przekazujmy i powielajmy zasady zdrowego ??ywienia w naszych domach, w??ród najm??odszych

 

Zdrowe od??ywianie w 3 prostych krokach

Naucz swoje dziecko zdrowych nawyków ??ywieniowych

CEL
okre??l jasne mierzalne i osi─?galne cele 
MOTYWACJA
ma??ymi kroczkami osi─?gaj swój cel i ciesz si─? z ma??ych rzeczy!!!
PLAN
przygotuj plan idealny dla siebie
TOP