Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

Do??wiadczenie

FIRMA "ADAM-POL" I STOWARZYSZENIE START PO ZDROWIE W LICZBACH

  • od 2005 roku uczniowie Szkó?? Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponad-gimnazjalnych wypi??y 70 000 000 mln kartoników mleka
  • wspó??pracujemy ze szko??ami w województwach: mazowieckie, ??ódzkie, podlaskie, wielkopolskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmi??sko-mazurskie, zachodnio-pomorskie
  • w programie "MLEKO W SZKOLE" ogó??em uczestniczy??o 640 000 ty?? uczniów.
  • wspó??pracujemy z ponad 600 szko??ami na terenie ca??ej Polski
  • w 2014 roku przyst─?pi??o ponad 90 Szkó?? Podstawowych do programu "START PO ZDROWIE"
  • przeprowadzili??my oko??o 900 godzin zaj─?─? edukacyjnych dotycz─?cych zdrowego od??ywiania
  • wspó??pracujemy z wykwalifikowan─? kadr─? dietetyków oraz pedagogów
TOP