Aktualno??ci

Najnowsze informacje

z projektu Start Po Zdrowie

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

<- powr├│t

2016-10-26

Uczniowie SP nr 267 na drodze po szklank─? pe??n─? zdrowia -Wygrana w Konkursie

 W ramach wygranego konkursu „LUNCH-BOXOWY ZAWRÓT G?üOWY” uczniowie szkó?? mieli za zadanie stworzy─? smaczn─?, zdrow─? i ciekaw─? ??niadaniówk─? do szko??y. Dostali??my wiele wspania??ych zg??osze??, niestety zwyci─?zca naszego konkursu móg?? by─? tylko jeden. To w??a??nie uczennica Szko??y Podstawowej nr 267 w Warszawie - Jagoda Magda wgra??a bilet dla ca??ej klasy do wytwórni soków w Sadkowie Szlacheckim.

Podczas drogi wiedzieli??my, ??e jeste??my niedaleko wytwórni, sady otacza??y nas z ka??dej strony. Na miejscu uczniowie poczuli niesamowity, unosz─?cy si─? w??ród drzew zapach owoców.

Wycieczka rozpocz─???a si─? w olbrzymiej sortowni jab??ek, przewodnik oprowadza?? dzieci po hali produkcyjnej. Dziewczynki zachwyca??y si─? ilo??ci─? i smakiem owoców, ch??opcy podziwiali maszyny i roboty które pomaga??y pracownikom w sortowaniu i pakowaniu owoców.

Po obej??ciu hali, dzieci dowiedzia??y si─? w jaki sposób t??oczy si─? soki z jab??ek, które przed chwil─? widzieli. Pó??niej zosta??y zaproszone na pocz─?stunek, gdzie mog??y równie?? spróbowa─? soku prosto z t??oczni Royal Apple, oraz innych smako??yków.

Po pocz─?stunku Pani Dietetyk w ramach programu „Start po Zdrowie” przeprowadzi??a lekcj─? zdrowego od??ywiania, byli??my szcz─???liwi, ??e dzieci z takim zaanga??owaniem s??ucha??y o tej tematyce.

Pod koniec wycieczki dzieci pozna??y pracowników i otrzyma??y od nich prezenty w postaci soków i owoców. Z u??miechami na twarzach wrócili??my do Warszawy, bogatsi o zdrowie.

 

Zapraszamy do naszej Galerii gdzie znajduj─? si─? zdj─?cia z wycieczki

<- powr├│t

TOP