Aktualno??ci

Najnowsze informacje

z projektu Start Po Zdrowie

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów

<- powr├│t

2016-10-12

Uczniowie radzymi??skiej podstaw??wki na szlaku drogi mlecznej

 Uczniowie radzymi??skiej podstawówki na szlaku drogi mlecznej

Czy pij─?c mleko w kartonie zastanawiali??cie si─? kiedykolwiek, w jaki sposób trafi??o na pó??k─? sklepow─?? Uczniowie klasy VIe i Vc Szko??y Podstawowej nr 1 w Radzyminie postanowili to sprawdzi─? i 11 pa??dziernika wzi─?li udzia?? w wycieczce edukacyjnej "Mleczna droga - od krowy do kartonika".

Swoj─? podró?? mlecznym szlakiem uczniowie rozpocz─?li od wizyty na farmie Pani El??biety i Bogdana Klimaszewskich po??o??onej na skraju wsi Klimaszewnica w województwie podlaskim. Tam wzi─?li udzia?? w dojeniu, karmieniu i wyganianiu krów na pastwisko. Dzieci dzielnie pomaga??y i zasypywa??y gospodarzy mnóstwem pyta??.
Po zako??czeniu prac w gospodarstwie dzieci wraz z gospodarzami zjad??y drugie ??niadanie. Stó?? ugina?? si─? od produktów wytworzonych z mleka pozyskiwanego na farmie min. ciep??ego kakao, twarogu podanego na s??odko z miodem oraz na s??ono z zio??ami z przydomowego ogródka i sera ??ó??tego. Gospodyni opowiedzia??a dzieciom jak samodzielnie w domu przygotowa─? dania i smako??yki z mleka.

Nast─?pnie uczniowie udali si─? do Zambrowa aby zobaczy─? Spó??dzielni─? Mleczarsk─? MLEKPOL, gdzie produkowane jest mleko "?üaciate". Dzieci obejrza??y zak??ad i zobaczy??y jak wygl─?da kartonik przed z??o??eniem i nape??nieniem go bia??ym zlotem. Uczniowie poznali kolejne etapy produkcji mleka UHT zanim trafi do kartonu po tym jak w cysternie przyje??d??a do mleczarni z gospodarstwa.

Wycieczka "Mleczna droga - od krowy do kartonika" to II etap programu edukacyjnego podczas którego dzieci mog─? zobaczy─? w praktyce proces produkcji mleka, który w teorii pozna??y w czasie lekcji edukacyjnej. Lekcje edukacyjne o mleku przeprowadzane s─? w Szko??ach w ramach programu "Start po Zdrowie". Celem tego ogólnopolskiego programu jest aktywna promocja zdrowego trybu ??ycia poprzez zwi─?kszenie ??wiadomo??ci spo??ecznej dotycz─?cej wp??ywu ??ywienia i aktywno??ci fizycznej na zdrowie, a tak??e kszta??towanie prawid??owych nawyków ??ywieniowych w??ród dzieci w Polsce.

Zapraszamy do naszej Galerii gdzie znajduj─? si─? zdj─?cia z wycieczki

<- powr├│t

TOP